Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk verkoopcontract of in een schriftelijke bevestiging van wordt afgeweken.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen Zonnevlecht Opleidingen, verder te noemen de verkoper, en de wederpartij of koper wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Onder wederpartij of koper wordt verstaan degene die de producten en/of diensten van Zonnevlecht Opleidingen, dan wel een aan Zonnevlecht Opleidingen gelieerde onderneming, koopt.

Artikel 2: Aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op gegevens welke door of namens de wederpartij zijn verstrekt. Afwijkingen hiervan worden door de verkoper uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Tekeningen, foto's, bestekken en andere bescheiden, behorende bij de website van verkoper of een aanbieding, opdracht of koopovereenkomst zijn en blijven eigendom van de verkoper. De hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven bij de verkoper rusten; zij mogen behoudens voor afgaande schriftelijke toestemming van de verkoper niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke de verkoper lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het voorgaande omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden dienen op eerste aanvraag aan de verkoper te worden geretourneerd.

Artikel 3: Overeenkomsten

Overeenkomsten en aanvullingen hierop binden de verkoper eerst dan, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door de verkoper met de uitvoering daarvan een aanvang is gemaakt.

Artikel 4: Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website van verkoper zijn exclusief de door de overheid opgelegde belastingen oftewel BTW en exclusief de verzendkosten.

De prijzen op de (uiteindelijke) rekening of factuur worden inclusief en exclusief BTW vermeld, tevens worden hierop apart de verzendkosten vermeld.

De door de verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. De verkoper behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren die kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij de aanbieding of opdrachtbevestiging voorzien.

Artikel 5: Levering

Onder leveringstijd wordt verstaan de in de orderbevestiging aangegeven termijn waarbinnen zaken door de verkoper dienen te worden geleverd.

De leveringstijd gaat in, zodra de verkoper de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en in het bezit is gekomen van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en bescheiden, onverschillig of deze door de wederpartij dan wel door derden dienen te worden verstrekt en na ontvangst van de eerste voorruitbetalingstermijn voor zover deze is overeengekomen.

De door de verkoper opgegeven leveringstijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.

Onder oplevering wordt verstaan, de feitelijke aflevering van de verkochte zaken aan het adres van de wederpartij of bij afhalen aan het adres van verkoper. De plaatsing van deze zaken in het pand van de wederpartij geschiedt voor diens rekening en risico. Retourzendingen en creditering van goederen is niet mogelijk.

Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de wederpartij alleen gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen ofwel tijdens het inladen wanneer de wederpartij de goederen afhaalt en tijdens het lossen wanneer wij de goederen leveren. Het recht op reclameren vervalt wanneer de wederpartij de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddel zijn geladen of op de door hen aangewezen plaats zijn gelost. De koper die weigert onze goederen in ontvangst te nemen op grond van beweerde ondeugdelijkheid, is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 24 uur per telegram, telefax of aangetekend schrijven, daarvan in kennis te stellen onder nauwkeurig omschrijving van de aard en de grond van de klachten. De koper wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd na het verstrijken van de termijn indien niet aldus is gereclameerd.

De verkoper is gehouden, in het geval de klacht gegrond bevonden is, tot schadeloosstelling in de vorm van goederen, welke in geen geval de waarde van het geleverde zal overtreffen. In dit geval dienen de goederen, die het onderwerp van de klacht zijn, op eerste verzoek aan de verkoper te worden geretourneerd. Verkoper is tot geen andere schadevergoeding gehouden dan hiervoor genoemde.

In de gevallen waarin de koper niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, is verkoper gerechtigd de vergoeding van de schade te vorderen. In het geval niet tijdig wordt betaald, surseance van betaling of faillissement van koper, is verkoper gerechtigd en voor zover nodig, machtigt koper bij deze onherroepelijk verkoper, de goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

Artikel 6: Niet-toerekenbare niet-nakoming

Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij van de verkoper niet kan worden verlangd.

Indien zich de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet is de verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

De verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.

Artikel 7: Betaling

Tenzij anders, uitsluitend schriftelijk overeengekomen dient betaling netto-contant bij aflevering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van storting of overmaking op een door de verkoper aan te wijzen bank- of girorekening overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn.

Wanneer de wederpartij, na behoorlijke schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft een betalingstermijn te voldoen, zal door het enkele verstrijken van die termijn betaling van het nog resterende deel van de overeengekomen prijs onmiddellijk, zonder dat enige ingebrekestelling van rechtswege nodig is, dienen te geschieden.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke de verkoper moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.

In geval betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uitblijft, is de wederpartij aan de verkoper een rente van 1% per maand verschuldigd over het alsdan verschuldigde, onverminderd de overige aan de verkoper toekomende rechten die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden.

De wederpartij heeft niet alleen het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat de verkoper haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door de verkoper krachtens de overeenkomstig geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet, of grove schuld van de verkoper of van ondergeschikten van de verkoper is de verkoper nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.), schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook welke als direct of indirect gevolg van door de verkoper geleverde zaken, door de verkoper gegeven adviezen, door de verkoper verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan.

De verkoper is nimmer jegens de wederpartij verder aansprakelijk voor kosten, schaden, daaronder begrepen gevolgschaden en interessen, ontstaan ten gevolge van een gebrek van de geleverde goederen dan maximaal 10% van het factuurbedrag. De wederpartij is verplicht de verkoper in alle opzichten te vrijwaren tegen aanspraken van derden op kosten, schaden, daaronder begrepen gevolgschaden en interessen ontstaan ten gevolge van een gebrek van de geleverde goederen. De onderneming sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de niet-nakoming van op haar rustende verplichtingen, die het directe of indirecte gevolg zijn van een (voor haar) buitenaf veroorzaakt en niet door haar te beïnvloeden probleem.

Artikel 10: Garantie

De verkoper garandeert de door haar geleverde zaken met uitzondering van de daarbij behorende accessoires (o.a. knierollen e.d.) , gedurende de tijd van 6 achtereenvolgende kalendermaanden nadat levering als bedoeld in artikel 5 heeft plaatsgevonden, alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderlijk gebrek of defect mocht ontstaan door constructie- en/of fabrieksfouten kosteloos herstellen, ofwel door andere zal vervangen, ofwel het geleverde opnieuw zal construeren, zulks ter keuze van de verkoper. Deze garantie geldt niet als de wederpartij elders reparaties doet uitvoeren en/of het geleverde ondeskundig en/of fout gebruikt. Op de door de verkoper geleverde zaken, wordt, voor zover ze zijn betrokken van derden, door haar niet meer garantie gegeven dan aan de verkoper door haar leveranciers wordt gegeven, met dien verstande dat de garantietermijn nimmer langer zal zijn dan de genoemde termijn. Herstel of vervanging op grond van de garantie leidt niet tot verlenging van de genoemde garantietermijn. De garantie wordt slechts gegeven tegen vertoning van de aankoopfactuur. Herstel of vervanging geschiedt uitsluitend op het verkoopadres van de verkoper, eventuele reis en/of verzendkosten zijn voor de koper. Iedere aansprakelijkheid vervalt wanneer zonder schriftelijke toestemming van verkoper het product enige bewerking heeft ondergaan. In die gevallen is verkoper op geen enkele wijze meer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het product. Rechtsvorderingen van de koper, uit welke hoofde dan ook op de verkoper, vervallen door het verloop van één jaar te rekenen vanaf leveringsdatum.

E-learnings betaalt u gelijk online waardoor u snel en makkelijk thuis kan beginnen met leren. Er geldt daardoor geen annulering- of herroepingsrecht bij e-learnings. Eenmaal aangeschaft kunt u zo'n training dus niet annuleren en het geld terug krijgen. Dit komt omdat de inhoud al getoond is.

In alle andere gevallen, als u zich inschrijft voor een studie of cursus, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de opleider. Zonnevlecht Opleidingen hanteert de wettelijke termijn van 14 dagen om te annuleren of te herroepen. In de algemene voorwaarden leest u ons annuleringsbeleid.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de wederpartij gesloten, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de International Koop van Roerende Lichamelijke Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waar deze voorwaarden onderdeel van uitmaken zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zonnevlecht Opleidingen.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Brabant.