Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Samengevat

Ieder bedrijf heeft voorwaarden. Dit zijn die van ons.

Artikel 1: Definities

1. Opleidingscentrum Zonnevlecht, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee opleidingscentrum Zonnevlecht als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opleidingscentrum Zonnevlecht en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opleidingscentrum Zonnevlecht overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opleidingscentrum Zonnevlecht voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

6. Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de wettelijke eisen en regels van Consuwijzer.

7. Voor onze meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% per cursus of studiejaar om in aanmerking te komen voor een certificaat.

8. Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info@zonnevlechtopleidingen.nl. Voor afgifte van een duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 25,- kosten in rekening. Deze dienen vooraf voldaan te worden.

9. Bij Zonnevlecht Opleidingen werken wij met gemengde groepen, minimum leeftijd 21.

10. Het minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan met de cursus is als volgt:
1 daagse cursussen minimaal 10 deelnemers, meerdaagse cursussen m.u.v. 7 daagse cursussen minimaal 12 deelnemers, 7 daagse cursussen (en meer dan 7 dagen) minimaal 14 deelnemers. Opleidingen gaan bij minimaal 14 deelnemers van start.

11. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de Inschrijfkosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen. 

Artikel 3: Aanmeldingen

1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief.

2. Opleidingscentrum Zonnevlecht is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden / studievoorwaarden HBO opleidingen en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met Zonnevlecht Opleidingen.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Zonnevlecht Opleidingen
1. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Zonnevlecht Opleidingen een passend alternatief aanbieden. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Zonnevlecht Opleidingen noodzakelijk zijn, Zonnevlecht Opleidingen de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Zonnevlecht Opleidingen, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Zonnevlecht Opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Zonnevlecht Opleidingen de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Zonnevlecht Opleidingen zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort, Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

5. In het geval van annulering door Zonnevlecht Opleidingen krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Zonnevlecht Opleidingen is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden, Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

6. Annulering deelname gratis lesdagen, zoals de Lomi Lomi oefendag, is kosteloos mits wij een schriftelijke annulering ontvangen voor aanvang van de lezing. Indien wij geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer
1.a Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzendkosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. 

1.b Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen, hiervoor worden administratiekosten berekend zoals hieronder vermeld.

Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met Zonnevlecht Opleidingen (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten bedragen € 15,00.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.

3. Afhankelijk waarop Zonnevlecht Opleidingen de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus - € 25,00.
b. Tussen 6 en  2 weken voor aanvang van de cursus - € 50,00. 
c. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
d. Bij aktiecursussen en coaching is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
e. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van cursus of opleiding van de inschrijfkosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten.

4. Annulering deelname gratis lesdagen/oefendagen/lezing is kosteloos, mits wij uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de lesdag, schriftelijk een annulering ontvangen voor aanvang van de gratis lesdag / oefendag / lezing. Indien wij binnen de gestelde termijn geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

5. De kosten voor het annuleren of omzetten van een cursus als gevolg van ziekte is altijd € 50,00, dit is maximaal 2 keer toegestaan, bij een derde keer wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Niet van toepassing op aktiecursussen. 

6. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

7. Inschrijfgelden voor de opleidingen bij Zonnevlecht Opleidingen worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist/student. Betalingen therapeutische studiejaren worden niet gecrediteerd na annulering van de opleiding. Aanbetalingen voor de massage reizen worden na annulering niet geretourneerd en blijven, indien niet voldaan, open staan voor betaling, ongeacht de termijn waarbinnen de reis wordt geannuleerd.

8. Annulering opleidingen Massage Therapeut / Energetisch Massage Therapeut en Kindermassage Therapeut. Inschrijfkosten worden niet gecrediteerd. U ontvangt geen restitutie van de gemaakte kosten voor de verplichte jaarlijkse themadagen van de opleiding Massage Therapeut en/of Energetisch Massage Therapeut indien het leerjaar al van start is gegaan. Annuleringskosten modules conform de annuleringskosten in de algemene voorwaarden. Annulering tijdens de looptijd van de opleiding Zwangerschapstherapeut, Kindermassage Therapeut en Hypnotherapeut door student - geen restitutie mogelijk van het reeds betaalde lesgeld/cursusgeld.

9. Annulering cursus gastdocent Zonnevlecht Opleidingen - aanbetaling wordt niet gecrediteerd.

10.Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de Inschrijfkosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen. 

Artikel 6: Betaling

1. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Zonnevlecht Opleidingen o.v.v. het factuurnummer.
Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving voor de cursus of opleiding pas definitief.

2.Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Zonnevlecht Opleidingen o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling. Termijnbetalingen niet mogelijk bij aktie cursussen, aanbiedingen en staffelfacturen.

3. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

4. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Zonnevlecht Opleidingen ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

5. Examengeld.
Het examengeld is inbegrepen in het cursusgeld, uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende cursus / opleiding. Herexamen is mogelijk op verzoek van de cursist en na akkoord van Zonnevlecht Opleidingen. Bij een herexamen bedraagt het examenbedrag € 100,00 of anders vermeld bij de betreffende training / opleiding.
Examengeld dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de cursist. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de cursist de toegang tot het examen geweigerd.

6. Bij een betalingsherinnering vervalt de staffelkorting op een staffelfactuur.

7. Op verzoek worden termijnfacturen opgemaakt. Het totaalbedrag van alle termijnfacturen dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Artikel 7: Auteursrechten
1. Alle rechten van het door Zonnevlecht Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Zonnevlecht Opleidingen, voorzover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Zonnevlecht Opleidingen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Zonnevlecht Opleidingen worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal bij Zonnevlecht Opleidingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Zonnevlecht Opleidingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer. 

2. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden. 

3. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opleidingsinstituut Zonnevlecht Opleidingen is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Zonnevlecht Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Zonnevlecht Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Zonnevlecht Opleidingen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding
1. De aan Zonnevlecht Opleidingen verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Zonnevlecht Opleidingen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Zonnevlecht Opleidingen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Zonnevlecht Opleidingen worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen en de cursus te volgen. 

2. Actie kortingen/prijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen, opleidingen, aktiecursussen, akties, cursussen gastdocenten. Restitutie van reeds betaalde opleidingskosten is niet mogelijk na beëindiging opleiding op verzoek student.

3. Op onze meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting om in aanmerking te komen voor een certificaat. Neem contact op met kantoor voor de aanwezigheidsverplichting voor de cursus van uw keuze.

4. Bewijslast bij ondeugdelijk product. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na aankoop schriftelijk te worden gemeld bij Zonnevlecht Opleidingen. Nederland kent geen wettelijke garantietermijn. Zonnevlecht Opleidingen heeft een garantietermijn van 6 maanden na aankoopdatum. Binnen deze periode hoeft de klant niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, dient de koper bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat de schuld van de schade of gebrek niet bij de koper ligt. De afnemer dient Zonnevlecht Opleidingen in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. 

5. Als u uw recht van herroeping uitoefent, draagt u de directe kosten voor het terugzenden van de goederen waarvoor u de koopovereenkomst wenst te herroepen. De hoogte van de kosten hangt af van hoe hoog de frankering van het voor de retour bestemde pakket bij de post of een vergelijkbare pakjesdienst is (hangt meestal af van het gewicht en de grootte van het pakket).

6. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Zonnevlecht Opleidingen beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus. Zonnevlecht Opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat cursist vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de cursus is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.

Artikel 15: Thuiscursussen.
Retourneren van thuiscursussen is alleen mogelijk na persoonlijk contact met Zonnevlecht Opleidingen. Het pakket dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van het pakket in de originele verpakking (ongeopende verpakking) voorzien van een document met uw naam, adres, rekeningnummer en reden van retournering. De kosten die u maakt voor het verzenden van het pakket worden niet gecrediteerd. Het reeds betaalde bedrag voor de thuiscursus worden binnen 7 werkdagen via een creditnota geretourneerd aan de koper.

Artikel 16: Staffelkorting en aktieprijzen.

1. Staffelkorting
Boekt en betaalt u meerdere modules / cursussen in 1 keer dan ontvangt u de volgende kortingen:
Cursus 1 betaalt u het volledige cursusbedrag.
Cursus 2 ontvangt u 5% korting op het cursusgeld.
Cursus 3 ontvangt u 10% korting op het cursusgeld.
Cursus 4 ontvangt u 15% korting op het cursusgeld.
Cursus 5 ontvangt u 20% korting op het cursusgeld.
Voorwaarde is dat u alle modules via een email in 1 keer bij ons boekt.
Wij maken 1 factuur voor u op, deze dient in 1 x te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

Uitzonderingen: De staffelkorting is niet van toepassing op aktie kortingen, aanbiedingen, thuiscursussen, privé cursussen, healing circle, de opleidingen van Zonnevlecht Opleidingen, business training, trainingen van gastdocenten. Mbit Coach en de reizen. Korting kan oplopen tot maximaal 20% korting op het cursusgeld. 

Na de eerste betalingsherinnering vervalt de staffelkorting.
De kosten voor het wijzigen van een staffelfactuur bedragen minstens € 25,00
.

2. Aktiekorting
Aktiekortingen zijn niet van toepassing op onze opleidingen, de cursus Shaman Touch, privé cursussen, onze HBO opleidingen, bestaande inschrijvingen en reeds bestaande aktiecursussen/prijzen, cursussen gastdocenten Zonnevlecht Opleidingen.

Zonnevlecht Opleidingen houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Cursist geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 5 april 2018.
©Zonnevlecht Opleidingen