Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Zonnevlecht Opleidingen

Artikel 1: Definities

1. Opleidingscentrum Zonnevlecht, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee opleidingscentrum Zonnevlecht als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.
2. Contactonderwijs: Vorm van onderwijs, opleiding en/of training/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een andere vorm van beoordeling.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand en via contactonderwijs.
4. Opstartkosten: De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten, trainingslocatie, toezending van en opvolging op de door de student/cursist in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen van de groepsindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, specifieke voorlichting/informatievoorziening, het verspreiden van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, het opzetten en inrichten van de studentenaccount in de online leeromgeving, de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie, gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal, etc. Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen. Natuurlijke personen die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opleidingscentrum Zonnevlecht voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Cursusvoorwaarden.
5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.
6. Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de wettelijke eisen en regels van consumentenbond.
7. Voor onze meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% per cursus of studiejaar om in aanmerking te komen voor een certificaat.
8. Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info@zonnevlechtopleidingen.nl. Voor afgifte van een duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 25,- kosten in rekening. Deze dienen vooraf voldaan te worden.
9. Bij Zonnevlecht Opleidingen werken wij met gemengde groepen, minimum leeftijd 21.
10. Het minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan met de cursus is als volgt:
1 daagse cursussen minimaal 10 deelnemers, meerdaagse cursussen m.u.v. 7 daagse cursussen minimaal 12 deelnemers, 7 daagse cursussen (en meer dan 7 dagen) minimaal 12 deelnemers. Opleidingen gaan bij minimaal 12 deelnemers van start.
11. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de inschrijfkosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen.

Artikel 3: Aanbod

1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanig informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
- De wijze van uitvoering van de overeenkomst.
- Wanneer de educatieve dienst start.
- De voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat.
- Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen.
- De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
- De wijze van betalen.
- De duur van de overeenkomst.
Of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal.
De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
De wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst.
De levertijd van het lesmateriaal.
4. De algemene voorwaarden zijn duidelijk vermeld op de website en kenbaar gemaakt bij uw aanmelding.

Artikel 4: Aanmelding

1. Aanmelding van een cursus, voor een vastgestelde cursusdatum, dient schriftelijk te geschieden via het inschrijfformulier op onze website. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief met de aanvullende gegevens over de cursus.
2. Na ontvangst van de inschrijfkosten is uw cursusplaats gereserveerd. Deze inschrijfkosten dienen direct bij u aanmelding te worden voldaan.
3. Opleidingscentrum Zonnevlecht is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
4. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
5. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
6. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en studievoorwaarden, en geeft u aan volledig gezond te zijn om deel te kunnen nemen aan de cursus of opleiding. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met Zonnevlecht Opleidingen.
7. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen en/of beëindiging in de accreditaties gedaan door beroepsverenigingen van haar cursussen en opleidingen. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten en/of voortvloeiende kosten door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie. Zonnevlecht Opleiding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele winst- en omzetderving door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie.

Artikel 5: Annulering, wijziging en overmacht door Zonnevlecht Opleidingen

1. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Zonnevlecht Opleidingen een passend alternatief aanbieden. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus, zoals bijvoorbeeld inschrijfkosten, overnachtingskosten, kosten voor het aankopen van materiaal.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Zonnevlecht Opleidingen noodzakelijk zijn, Zonnevlecht Opleidingen de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.
3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Zonnevlecht Opleidingen, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Zonnevlecht Opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Zonnevlecht Opleidingen de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.
4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Zonnevlecht Opleidingen zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort, Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.
5. In het geval van annulering door Zonnevlecht Opleidingen krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Zonnevlecht Opleidingen is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden, Zonnevlecht Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.
6. Annulering deelname gratis lesdagen en gereserveerde plaatsen informatie bijeenkomsten, is kosteloos mits wij een schriftelijke annulering ontvangen voor aanvang van de lezing/cursus/informatiebijeenkomst. Indien wij geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
7. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Zonnevlecht Opleidingen. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 6: Wijziging en annulering door deelnemer

1.a Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzendkosten en/of administratiekosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

1.b Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen, hiervoor worden administratiekosten berekend zoals hieronder vermeld.

Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met Zonnevlecht Opleidingen (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten bedragen
€ 25,00.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per e-mail plaats te vinden. Inschrijfkosten/reserveringskosten van een cursus, opleiding of workshop worden bij annulering niet gecrediteerd door Zonnevlecht Opleidingen.

3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beeindgingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:

 

Opleiding korter dan 1 studiejaar

Opleiding 1 studiejaar of langer

Annuleren tot 2 maanden
voor aanvang

10% van de overeengekomen prijs. 

10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiekosten.

Annuleren tussen 2 maanden
en 1 maand voor aanvang

20% van de overeengekomen prijs.

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annulering tussen 1 maand
voor aanvang

30% van de overeengekomen prijs.

30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annulering minder dan 2
weken voor aanvang.

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van de nog niet ontvangen studiematerialen (indien van toepassing).

40% van de overeengekomen prijs onder aftrek van de nog niet ontvangen studiematerialen (indien van toepassing).

Tussentijdse beëindiging.

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. 

· Bij opleiding verdeeld in blokken (modulair onderwijs): de kosten van de afgeronde blokken/module(s) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. 

· Bij opleiding verdeeld in blokken (modulair onderwijs): de kosten van de afgeronde blokken/module(s) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

4. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering, van cursus of opleiding, van de inschrijfkosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten. De administratiekosten voor het uitschrijven/annulering van een opleiding van Zonnevlecht Opleidingen bedragen € 50,00

5. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch per e-mail.

6. Annulering deelname gratis lesdagen/oefendagen/lezing is kosteloos, mits wij uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de lesdag, schriftelijk een annulering ontvangen voor aanvang van de gratis lesdag / oefendag / lezing. Indien wij binnen de gestelde termijn geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

7.De kosten voor het annuleren of omzetten van een cursus als gevolg van ziekte is € 50,00, omzetting is maximaal 2 keer toegestaan, bij een derde keer wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Niet van toepassing op aktiecursussen.

8. Inschrijfgelden voor de opleidingen bij Zonnevlecht Opleidingen worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist/student. Betalingen therapeutische studiejaren worden niet gecrediteerd na annulering van de opleiding. Aanbetalingen voor de (massage) reizen worden na annulering niet geretourneerd en blijven, indien niet voldaan, open staan voor betaling, ongeacht de termijn waarbinnen de reis wordt geannuleerd.

9. Inhalen van lesdagen is niet mogelijk. De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus of opleiding. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

10.Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.

* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Zonnevlecht Opleidingen. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 7: Betaling

1. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Zonnevlecht Opleidingen o.v.v. het factuurnummer. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving voor de cursus of opleiding pas definitief.

2. Termijnbetalingen niet mogelijk bij aktie cursussen, aanbiedingen en indien niet aangeven.

3. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze en tijdig heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Hierbij komt de inschrijving te vervallen, reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd. Deelnemer is de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

4. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Zonnevlecht Opleidingen ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt. Reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd.

5. Indien betaling tijdig is ontvangen wordt het lesmateriaal uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus als PDF per e-mail verzonden.

Artikel 8: Examengeld

Het examengeld is inbegrepen in het cursusgeld, uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende cursus / opleiding. Herexamen is mogelijk op verzoek van de cursist en na akkoord van Zonnevlecht Opleidingen. Bij een herexamen bedraagt het examenbedrag € 100,00 of anders vermeld bij de betreffende training/opleiding. Examengeld dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de cursist. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de cursist de toegang tot het examen geweigerd.

Artikel 9: Auteursrechten en lesmateriaal

1. Alle rechten van het door Zonnevlecht Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Zonnevlecht Opleidingen, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Zonnevlecht Opleidingen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Zonnevlecht Opleidingen worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal bij Zonnevlecht Opleidingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Zonnevlecht Opleidingen. Zonnevlecht Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal door derden.

4. Indien het lesgeld is voldaan ontvangt de cursist uiterlijk een week voor aanvang van de training/cursus digitaal per e-mail het lesmateriaal van de cursus/training. Tijdens de cursus wordt er geen papieren versie overhandigt van het lesmateriaal. Zonnevlecht Opleidingen is zich bewust van het overmatige papierverbruik en de daarbij samenhangende problemen in de natuur. Op deze manier dragen wij graag ons steentje bij.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1.Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.

Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Het betreden van het pand en/of gebruik maken van de materialen en faciliteiten van Zonnevlecht Opleidingen is geheel op eigen risico.

3. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist, docent of derde als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten en/of ziektes.

5.Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Zonnevlecht Opleidingen is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Zonnevlecht Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade.

7. Zonnevlecht Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 11: Uitsluiting van deelname

1. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

2. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Zonnevlecht Opleidingen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

Artikel 12: Geheimhouding

1. De aan Zonnevlecht Opleidingen verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Zonnevlecht Opleidingen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Zonnevlecht Opleidingen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Zonnevlecht Opleidingen worden gemeld.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

1.Deelnemer verklaart bij aanmelding voor een cursus of opleiding in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om de cursus of opleiding te volgen.

2. Actie kortingen/prijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen, opleidingen, actiecursussen, acties, cursussen gastdocenten. Restitutie van reeds betaalde opleidingskosten is niet mogelijk na beëindiging opleiding op verzoek student.

3. Op onze meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting om in aanmerking te komen voor een certificaat. Neem contact op met kantoor voor de aanwezigheidsverplichting voor de cursus van uw keuze.

4.Bewijslast bij ondeugdelijk product. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na aankoop schriftelijk te worden gemeld bij Zonnevlecht Opleidingen. Nederland kent geen wettelijke garantietermijn. Zonnevlecht Opleidingen heeft een garantietermijn van 6 maanden na aankoopdatum. Binnen deze periode hoeft de klant niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, dient de koper bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat de schuld van de schade of gebrek niet bij de koper ligt. De afnemer dient Zonnevlecht Opleidingen in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

5. Als u uw recht van herroeping uitoefent, draagt u de directe kosten voor het terugzenden van de goederen waarvoor u de koopovereenkomst wenst te herroepen. De hoogte van de kosten hangt af van hoe hoog de frankering van het voor de retour bestemde pakket bij de post of een vergelijkbare pakketdienst is (hangt meestal af van het gewicht en de grootte van het pakket).

6. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Artikel 14: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Zonnevlecht Opleidingen beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 15: Gezondheidsverklaring

1. Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus en/of opleiding. Zonnevlecht Opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat cursist vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de cursus is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld.

Artikel 16: Beeld- en geluidsopname

1. Het voor onze cursisten/studenten NIET toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, docenten, medecursisten, lesmateriaal of de locatie.

Artikel 17: Thuiscursussen

1. Retourneren van thuiscursussen (ontvangen als postpakket) is alleen mogelijk na persoonlijk contact met Zonnevlecht Opleidingen. Het pakket dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van het pakket in de originele verpakking (ongeopende verpakking) voorzien van een document met uw naam, adres, rekeningnummer en reden van retournering. De kosten die u maakt voor het verzenden van het pakket worden niet gecrediteerd. Het reeds betaalde bedrag voor de thuiscursus worden binnen 7 werkdagen via een creditnota geretourneerd aan de koper. De Garantie geldt niet voor e-learning, thuisstudies verzonden via e-mail, coaching en andere producten die in één keer "geconsumeerd" worden via de online community van Zonnevlecht Opleidingen.

Artikel 18: Aktieprijzen

1. Aktiekortingen zijn niet van toepassing op actiecursussen, aanbiedingen, thuiscursussen, privé cursussen, healing circle, de opleidingen van Zonnevlecht Opleidingen, business training, trainingen van gastdocenten en de reizen. Actiekorting open avond alleen van toepassing na overleg/inleveren inschrijfformulier uitgereikt tijdens de open avond.

Artikel 19: Calamiteiten, alsook vanuit de overheid en RIVM.

1. Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.

* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Zonnevlecht Opleidingen. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 20: Corona Protocol van toepassing op alle cursussen en opleidingen

1. De meeste up to date info is te vinden op: www.rivm.nl. Zonnevlecht Opleidingen houdt het RIVM als bron aan voor informatie en maatregelen alsmede het FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie).

2. Momenteel is het Corona Protocol van toepassing voor alle studenten, cursisten en medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen. Klik HIER om het corona protocol van Zonnevlecht Opleidingen te lezen. Met uw inschrijving gaat u akkoord met het corona protocol en naleven ervan.

. Zonnevlecht Opleidingen heeft het recht om bij twijfel over de gezondheid van de cursist, student, medewerker de toegang tot Zonnevlecht Opleidingen te weigeren

Annuleren cursus i.v.m. corona protocol:

1. Zonnevlecht Opleidingen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid omtrent het corona virus. Indien een training vanwege het corona protocol geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.

* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Zonnevlecht Opleidingen. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 21: Onbeperkte toegang online cursussen.

1. Na aankoop van een online training van Zonnevlecht Online heb je onbeperkte toegang tot het lesmateriaal. Bij wijziging in de bedrijfsvoering zal het online lesmateriaal op de online community van Zonnevlecht Opleidingen nog 1 maand beschikbaar blijven. Wij zullen onze klanten daar via e-mail op de hoogte brengen. Zonnevlecht Opleidingen/Online is niet verantwoordelijk voor wijzigingen bij IMU/The Huddle BV leverancier van het online platform van Zonnevlecht Opleidingen/Online.

DISCLAIMER

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum ingericht en worden niet door ons gemaakt.

Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Cursist geeft door schriftelijke/mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. Cursist draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

Zonnevlecht Opleidingen houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.