Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Corona Protocol Zonnevlecht Opleidingen

Dit protocol is tot stand gekomen vanuit de samenwerking van een aantal opleidingsinstituten op het gebied van aanraaktherapie die met elkaar hebben verkend op welke wijze het verantwoord is om fysieke activiteiten op de opleidingslocaties weer mogelijk te maken is. De protocollen die vanuit de overheid ter beschikking zijn gesteld en dan vooral die vanuit het RIVM hebben aan de basis gestaan van wat hier nu voorligt. Triage om studenten die een mogelijk besmettingsgevaar voor anderen vormen aan de voorkant te weren, is een van de pijlers van dit protocol.

Met het opstellen van dit protocol hebben de opleidingsinstituten op basis van een grote mate van zorgvuldigheid tot in detail beschreven hoe het mogelijk is om praktijkgerichte lessen op locatie weer verantwoord te kunnen geven.

Auteur:
Zonnevlecht Opleidingen: Pauline Trum

Versie 3.0

Regels waar we ons aan houden voor onze gezondheid.
1. Geef geen handen;
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
3. Handen wassen na toiletbezoek (indien toiletbezoek is toegestaan);
4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
6. Kom niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
7. Hou zo veel mogelijk, indien mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
8. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, die u meteen wegwerpt in de
prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw
ellenboog;
9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
10. Betaal met pin of eventueel met een Tikkie;
11. Volg het protocol op.

Protocol voor het op een verantwoorde wijze verzorgen van lesdagen bij Zonnevlecht Opleidingen.

Dit protocol is geschreven door Zonnevlecht Opleidingen vanuit de verantwoordelijkheid al opleider in de complementaire zorg voor alle studenten en cursisten die een cursus, training, masterclass op opleiding volgen bij Zonnevlecht Opleidingen. Ten tijde van het schrijven van dit protocol verkeert Nederland in een corona-crisis. Hoe lang deze crisis gaat duren is op dit moment niet bekend. Wat wel bekend is, is dat wij als opleider onze maatregelen moeten treffen om op een veilige en verantwoorde manier les te kunnen geven, zodat wij, zodra het weer mogelijk is van uit de overheid, van start kunnen gaan. Uitgangspunten voor het opstellen van dit protocol zijn de richtlijnen opgesteld door het RIVM in samenhang met de maatregelen vanuit de overheid.

 Uitgangspunten voor het uitvoeren van het corona protocol:
 De cliënt/student heeft zelf geen ziekteverschijnselen.
 De cliënt/student dient zich bewust te zijn en te blijven van de 1,5 meter samenleving.
 De cliënt/student blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
 Deze leidraad dient helder en hanteerbaar te zijn voor alle studenten en medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen.
 Deze leidraad dient een veilige omgeving te bieden voor iedereen aanwezig in en om het pand van Zonnevlecht Opleidingen.
 Zonnevlecht Opleidingen zal betrokkenen steeds blijven informeren over deze leidraad daar waar het gaat over specifieke aanpassingen.

In dit protocol wordt stap voor stap beschreven hoe de student van Zonnevlecht Opleidingen op gepaste en verantwoorde wijze deel kan nemen aan een cursus, masterclass of opleiding.

Het bevat informatie over de richtlijnen toegepast bij:
1. Communicatie
2. Inrichting ruimtes
3. Binnenkomst cliënt
4. Leslokalen

Massages kunnen niet worden uitgevoerd op 1,5 meter afstand, dat betekent echter niet dat er niet op een veilig en verantwoorde wijze gewerkt kan worden in het opleidingscentrum van Zonnevlecht Opleidingen.

1. Werkproces.

De directie en medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen zien erop toe dat de studenten van onderling uitsluitend fysiek contact hebben voor zover dat het voor het leerproces noodzakelijk is. Wij instrueren onze studenten om dezelfde regels in acht te nemen bij het met elkaar oefenen buiten de les(dagen) om.

Wij maximeren het aantal studenten (bezoekers) per lokaal en/of ruimte.
Wij hanteren een looprichting binnen het gebouw.
Wij zorgen voor voldoende afstand tussen de werkplekken.
Wij hanteren een aparte ingang en uitgang.
Daar waar mogelijk verzorgen wij slechts 1 training per dag.
Daar waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden zal er met mondkapjes worden gewerkt.
Aankoop van producten is mogelijk, betaling alleen mogelijk via pin, of contactloos betalen.

Verantwoordelijkheid: Zonnevlecht Opleidingen is, voor zover van haar naar redelijkheid kan worden verwacht, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden, waarborgen van de naleving en het interpreteren van deze veiligheidsprocedures. Bij vragen en verschil van inzicht neemt de leiding van Zonnevlecht Opleidingen de uiteindelijke beslissing.

Zonnevlecht Opleidingen moedigt iedereen aan om te allen tijde rekening te houden met anderen en zich consequent te houden aan alle regels rond persoonlijke hygiëne en afstand houden. We delen allemaal de verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar en moeten dienovereenkomstig handelen.

2. Communicatie.

Juiste communicatie is essentieel. Cursisten/studenten worden geïnformeerd via de diverse platformen van Zonnevlecht Opleidingen:
Website
E-mail
Social Media

De communicatie start op de website. Hierop wordt duidelijk vermeld in de algemene aan welke richtlijnen en voorwaarden wat de cursist/student dient te voldoen tijdens het volgen van een cursus, masterclass of opleiding. In het artikel van de algemene voorwaarden staat een link naar het volledige corona protocol.

Onder handtekening in de e-mail zal een link geplaatst worden naar het corona protocol van Zonnevlecht Opleidingen. Wanneer een (toekomstige) cursist/studenten besluit telefonische contact op te nemen zal er worden gewezen op de corona richtlijnen binnen Zonnevlecht Opleidingen. Bij de ingang van het opleidingscentrum zullen de cursisten/studenten worden geïnformeerd over de geldende (hygiëne)maatregelen.

3. Deelname cursus, masterclass of opleiding.

RIVM Risicoclassificatie “Triage

Vanwege de lengte van de lessen en het directe huidcontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een triage-aanpak te gebruiken om te bepalen wie activiteiten bij Zonnevlecht Opleidingen mag bijwonen. 'Triage' is het Franse woord dat in medische beroepen wordt gebruikt om patiënten in te delen in groepen – zodat de zorg het meest optimaal kan worden georganiseerd. Voor de doeleinden van Zonnevlecht Opleidingen betekent het woord de selectie vooraf van personen die activiteiten kunnen bijwonen zodat de kans op besmetting met het SARS-CoV-2-virus tot een minimum wordt beperkt in combinatie met het uitsluiten van groepen die een verhoogd risico hebben op ernstige gezondheidsklachten in geval zij toch een besmetting oplopen.

Wij hanteren hiervoor een vragenlijst die bij binnenkomst ingevuld dient te worden door de cursist/student.

RIVM Risicoclassificatie en bepaling van fysieke aanwezigheid bij Zonnevlecht-activiteiten.

Uiteraard geldt: behoort de trainer zelf tot een risicogroep en/of heeft hij/ zij verschijnselen dan wordt er geen lesgegeven. Ook als trainer huisgenoten hebben met klachten wordt er geen lesgegeven.

Hieronder een verdere uitwerking van deze indeling.

Student behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM. Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben: 

Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
Chronische hartaandoeningen.
Diabetes mellitus (suikerziekte).
Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
Verminderde weerstand tegen infecties:
o door medicatie voor auto-immuunziekten,
o na orgaantransplantatie,
o bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
o bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
o een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

Advies: uitstel van training (www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden en www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel)

Student (of huisgenoot) heeft één van de onderstaande verschijnselen:
o (neus)verkoudheid
o hoesten, kuchen of niezen
o loopneus
o keelpijn
o verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
o kortademigheid
o hoofdpijn
o branderige ogen
o moeheid
o je ziek voelen
o diarree

Advies: uitstel training.

Student behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft (minimaal 24 uur) géén van bovengenoemde verschijnselen. Deze studenten kunnen in principe deelnemen aan de training, met inachtneming van de corona maatregelen van Zonnevlecht Opleidingen.

Algemene corona maatregelen vanuit het RIVM:
o Geen handen schudden.
o Regelmatig handen wassen.
o Hoesten en niezen in de elleboog.
o Gebruik van papieren zakdoekjes.

Treden er tussentijds verschijnselen op, zoals hierboven genoemd dan wordt de student verzocht de training te annuleren/verschuiven. Medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen zijn bevoegd om bij twijfels over de gezondheid van een student de betreffende student de toegang tot het gebouw en de training te weigeren.

3.1. Bezoek risicogebied.

Komt u terug uit een corona risicogebied, bepaald door de Rijksoverheid (binnen- en buitenland), dan is binnen 2 weken na terugkomst deelname aan de lesdag bij Zonnevlecht Opleidingen niet mogelijk. Restitutie van lesgelden en/of inschrijfkosten is in deze situatie niet mogelijk.

4. Ontvangst.

Zonnevlecht Opleidingen hanteert een deurbeleid. De student wordt verzocht bij het verschijnen op de afspraak, zich te melden en vervolgens 1,5 meter afstand te nemen van de ingang.

De trainer van ontvangt de student en vraagt deze 1,5 afstand te houden. Er worden geen handen geschud of knuffels gegeven. Student wordt direct geleid naar de kantine. De student wordt verzocht, op de daarvoor aangewezen plaats, de handen te wassen en te desinfecteren met een handalcohol.

Op verzoek van de trainer/directie van Zonnevlecht Opleidingen zal er door de cursist/student een mondkapje worden gedragen.

De trainer is hierbij aanwezig en zal toezien dat het handen wassen op een juiste manier gebeurt: www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene. Voor het drogen van de handen worden papieren doekjes gebruikt, die worden weggegooid in een dichte vuilnisbak met voetpedaal. De student neemt plaats in de kantine op 1,5 meter afstand van (eventuele) medestudenten.

Er zal middels een vragenlijst navraag worden gedaan door de trainer of student behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM, student minimaal 24 uur geen verschijnselen heeft gehad die kunnen duiden op Corona, of dat student samenwoont met huisgenoten die minimaal 24 geen verschijnselen heeft gehad die kunnen duiden op corona.

Verklaart student niet te behoren tot een risicogroep en geen verschijnselen te hebben gehad dan zal dit worden genoteerd in het studentendossier. De student zet een paraaf voor akkoord in het studentendossier/vragenlijst. Indien gewenst kan de trainer voorlezen wat besproken is. De student gaat mondeling akkoord met het invullen van de vragenlijst.

5. Toiletgebruik.

Zonnevlecht Opleidingen beschikt over 2 toiletten. Er zal 1 toilet beschikbaar worden gesteld voor cursisten/studenten. Na toiletgebruik dient het toilet te worden gereinigd en gedesinfecteerd t.w.: wc-bril, deksel, bedieningsknop, fontein, kraan, deurklinken, hendeltje slot door gebruiker. Hiervoor zullen de juiste reinigingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Studenten zijn verplicht na het toiletbezoek de handen minstens 20 seconden te wassen met water en zeep, via het handen was-protocol. Voor het drogen van de handen worden papieren handdoeken beschikbaar gesteld, deze kunnen na gebruik worden deponeert in de papierbak onder de fontein.

Er zullen afspraken gemaakt worden voor het gebruik van de toiletten zodat studenten elkaar niet tegen zullen komen in de ruimtes.

6. Handen was protocol.

Handen wassen heeft alleen zin als je het op de juiste manier doet:

Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep) en een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
Raak de kraan (indien mogelijk) niet aan met je handen als je je handen gewassen hebt: gebruik bij een elleboogkraan je elleboog en bij een gewone kraan het wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.
Neem voldoende zeep.
Neem de tijd: was je handen minimaal 20 seconden.
Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.
Spoel je handen af met flink stromend water.
Droog ze goed af.

Desinfecteer je handen op de juiste manier:

Gebruik handalcohol.
Neem voldoende handalcohol: breng minimaal 3 ml. aan op je droge handen.
Neem de tijd: wrijf je handen tot ze droog zijn.
Doe het op de juiste manier (zie afbeelding bij handen wassen) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.

7. Praktijklokaal.

Alle onnodige materialen (die niet nodig zijn tijdens de training) worden, zo veel als mogelijk is, verwijderd uit de ruimte.  Er wordt tijdens de praktijklessen niet gewisseld van massagepartner. Studenten en docenten dragen tijdens de praktijkles mondkapjes. Bij iedere behandeling en iedere praktijkoefening worden nieuwe mondkapjes gebruikt. Massagetafels staan minstens 1,5 meter uit elkaar in het lokaal.

Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op dit moment niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte personen, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast. Houd de actualiteiten in de gaten.

Studenten worden verplicht gesteld om de volgend producten mee te nemen naar de lesdag:
2 hoeslakens
2 kleine handdoeken
2 grote badlakens
1 klein gastendoekje
4 paar handschoenen
4 mondkapjes
Huid desinfectie
Flesje massageolie
Badslippers
Schrijfmateriaal
Bidon
Lunch

Studenten nemen schone, op tenminste 60 graden, gewassen handdoeken en hoeslakens mee naar de les. Een student ligt uitsluitend onder zijn eigen materiaal.

Gebruikte beschermingsmaterialen dienen na gebruik direct weggegooid te worden in de vuilnisbak in het lokaal.

Zonnevlecht draagt zorg voor (wegwerp) hoofdsteundoekjes en beschermend materiaal (wegwerp laken) op de massagetafel.

De massagetafel dient op de volgende manier gereed gemaakt te worden voor de massage:
1 beschermend laken op de tafel.
Er dienen 2 hoeslakens aangebracht te worden over de massagetafel.
1 hoofdsteun doekje aanbrengen, daar overheen een handdoek.
Knierol wordt onder de twee hoeslakens gelegd.

De trainer geeft aan dat er tijdens de praktijkles zo min mogelijk wordt gesproken tussen model en behandelaar. De cliënt kleedt zich uit en plaatst de kleding en schoeisel op de daarvoor
aangewezen plaats. De behandelaar (student) wast zijn handen (volgens protocol). De behandelaar (student) maakt zijn/haar handen eerst vettig met olie, alvorens er gestart wordt met de behandeling. De olie is geen leefomgeving voor het coronavirus. Vervolgens wordt de behandeling gestart.

De lucht in de ruimte wordt gereinigd met een luchtreiniger met ionisatiefunctie. Een luchtzuiveraar met ionisator maakt gebruik van ionisatie of ionisatie en filters om de lucht te zuiveren. Luchtreinigers die alleen gebruik maken van ionisatie veranderen de lading van de ionen, zoals eerder genoemd. Hierdoor verzwaren de deeltjes en komen ze op de grond of op de collector terecht. Een luchtzuiveraar die ook filters gebruikt, schiet negatieve ionen mee met de gereinigde lucht. Hierdoor verzwaren de verontreinigingen in de lucht en zakken ze naar de grond. Zo adem je alleen nog schone lucht in.

Na gebruik van de massagetafel dient, door het model, deze gereinigd en gedesinfecteerd te worden, Zonnevlecht Opleidingen stelt hiervoor het juiste materiaal ter beschikking.

Papieren schoonmaakdoeken.
70% alcohol spray.

Tussen de behandelingen is een minimum van 20 minuten vereist om alle oppervlakken te desinfecteren, de ruimte te laten luchten (indien mogelijk).

Na de massage(les).
De behandelaar vraagt het model zich weer aan te kleden.
De behandelaar en model wassen de handen (volgens bekend protocol).
Het model ruimt de materialen van de behandelbank (hoes en face-cover) op de daarvoor bestemde bak/zak die afgesloten is, en ruimt zijn handdoeken (en eventueel ander materiaal) direct op in zijn tas.
De ruimtes, inclusief deurklinken en/of trapleuningen, en behandeltafel worden gereinigd en gedesinfecteerd, gelucht (indien mogelijk), inclusief, deurklinken en/of trapleuningen.
Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème. In droge handen kunnen microscheurtjes ontstaan waar het virus zich in kan verstoppen. Houd nagels kort zodat het virus zich daar ook niet kan verstoppen.

Bij thuiskomst.
Gedragen kleding en gebruikt materiaal wordt direct in de was gedaan en op minimaal 60 graden gewassen. Er wordt een uitgebreide douche genomen.

8. Theorielokaal.

Theorielessen worden zo veel mogelijk online gegeven, zodat studenten deze lessen zoveel mogelijk vanuit huis kunnen volgen. Indien dit niet mogelijk is dan worden de klassen zo klein mogelijk gemaakt zodat 1,5 meter tussen docent en studenten gewaarborgd kan worden. Daar waar nodig zullen mondkapjes gedragen worden door docent en studenten.

9. Looproute in het gebouw.

Zonnevlecht Opleidingen beschikt over 2 toegangsdeuren tot het pand. Ten tijde van dit protocol zal de toegangsdeur aan de voorzijde van het gebouw gebruikt worden als ingang, en de toegangsdeur aan de zijkant van het gebouw als uitgang.

Daar waar mogelijk zal eenrichtingsverkeer worden ingevoerd. De aanwezige docent is verantwoordelijk voor de juiste verdeling van de studenten in het pand, denk aan toiletbezoek, om zo de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen.

10. Kantine.

Het is mogelijk om gebruik te maken van de kantine met de in acht name van de 1,5 meter regel. Het is niet toegestaan om extra stoelen bij de tafels te plaatsen. De studenten zullen tijdens de koffie- en lunchpauze verdeeld worden over het leslokaal en de kantine.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het serviesgoed van Zonnevlecht Opleidingen. Voor het gebruik van koffie en/of thee worden kartonnen bekers uitgedeeld.

11. Schoonmaak.

Alle overige ruimtes worden tenminste eenmaal daags grondig gereinigd, waarbij deurklinken, handgrepen, computers, telefoons, radiatorgrepen, trapleuningen etc. worden gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met handschoenen.

Aan het eind van de dag worden de toiletten grond gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met handschoenen.

Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen, spray en papier of desinfecterende reinigingsdoekjes.

Er wordt gewerkt met aftekenlijsten ter controle op naleving van de reinigingsvoorschriften, voorzien van datum en tijdstip van de schoonmaak en een paraaf.

Er wordt voldoende tijd ingepland voor de reinigingsactiviteiten per dag.

12. Naleving protocol.

Studenten, cursisten, docenten en overige medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het corona protocol van Zonnevlecht Opleidingen. Bij deze verantwoording behoort ook elkaar aanspreken op gedrag bij het niet, of niet correct, naleven van het protocol.

Het staat de directie en medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen vrij om iemand die zich, al dan niet opzettelijk en/of herhaaldelijk niet houdt aan het protocol de toegang tot Zonnevlecht Opleidingen te weigeren en/of weg te sturen. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Bij ernstige overtredingen of herhaaldelijke overtredingen van het protocol zijn de directie en de medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen vrij om desbetreffende cursist of bezoeker toegang tot het pand te ontzeggen. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Zonnevlecht Opleidingen behoudt het recht om, daar waar nodig, dit protocol op ieder moment te wijzigen of aan te vullen.

Voorafgaand aan de cursus, masterclass of opleiding zal, bij binnenkomst een triage in de vorm van een vragenlijst worden ingevuld. Na het invullen van de triage er gekeken of deelname aan de lesdag mogelijk is. De ingevulde triage zal tot 2 maanden na de lesdag worden bewaard in een studentendossier.

Heeft u een van onderstaande klachten neem voorafgaand aan de lesdag contact op met de administratie van Zonnevlecht Opleidingen (073-5111229):

• Heeft u, of een van uw huisgenoten, nu één van deze verschijnselen?
o hoesten, kuchen of niezen;
o koorts (38⁰C of hoger);
o kortademigheid.
• Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?
o (neus)verkoudheid, loopneus;
o Keelpijn;
o onbekende hoofdpijn;
o onbekende moeheid;
o onbekende diarree of buikklachten.

Algemene voorbereiding.

o Het gebruik van voorwerpen aanwezig in de keuken is beperkt - alleen docenten of medewerkers zullen water/koffie bereiden. Voedselbereiding in de keuken is niet toegestaan.
o Het gebruik van de koelkast is beperkt tot items die tijdens de lesdag kunnen worden geconsumeerd.
o Iedere deelnemer neemt een eigen drinkfles mee naar Zonnevlecht Opleidingen dat voorzien is van de eigen naam. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar gebruikt.
o Minimaliseer het gebruik van papier tijdens de lessen op. Neem je studieboeken niet mee naar de les en gebruik alleen een notitieboek indien nodig. Schrijfmateriaal is de verantwoordelijkheid van de student. Zonnevlecht Opleidingen stelt geen papier of pennen ter beschikking.
o Plan het gebruik van ruimte en tijd tussen lessen en/of verschillende groepen om contact tussen hen waar mogelijk te vermijden.
o Plan vooraf snackmomenten en maaltijden en meen zelf je eten mee. Er moet tijdens de lesdag een minimale in- / uitgang van Zonnevlecht Opleidingen zijn; zodra de lesdag is begonnen wordt verwacht dat individuen het pand pas aan het einde van de dag zullen verlaten.
o Studenten en docenten mogen alleen het minimaal noodzakelijke materiaal naar de lesruimte meenemen en nemen een plastic zak mee om items in te stoppen die tijdens de les zijn gebruikt.
o Studenten hebben geen toegang tot het kantoor van Zonnevlecht Opleidingen. Alle vragen die aan de algemene staf gesteld worden zullen via elektronische weg worden beantwoord.
o Alle personen zijn verantwoordelijk voor het consequent naleven van de hygiëneprocedures van het RIVM of zoals voorgeschreven door de gezondheidsautoriteiten. Als je deze richtlijnen op alle plekken waar je verblijft opvolgt, dan minimaliseer je wordt het risico voor iedereen.
o Waar mogelijk zullen lessen waar aanraking niet bij nodig is online worden aangeboden. Zo minimaliseren we de vereiste fysieke lestijd bij Zonnevlecht Opleidingen.
o Waar mogelijk worden examens en studentinterviews afgenomen met behulp van online tools. Alleen de beoordeling van praktijkvaardigheden vinden plaats bij Zonnevlecht Opleidingen.

Directie Zonnevlecht Opleidingen

Nijverheidsstraat 23
4261 TK Wijk en Aalburg
073 – 511 12 29
www.zonnevlechtopleidingen.nl

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in het opleidingscentrum of op weg hier naartoe. Met het deelnemen aan de cursus, masterclass of opleiding bij Zonnevlecht Opleidingen gaat u akkoord met dit risico. Zonnevlecht Opleidingen is in geen geval verantwoordelijk te stellen voor het niet correct naleven van het corona protocol door een cursist of student van Zonnevlecht Opleidingen. Ook draagt Zonnevlecht Opleidingen geen verantwoordelijkheid voor het niet naar waarheid invullen van de triage door een cursist, student of medewerker.